Niepolomickie Stowarzyszenie Sport-Art

STATUT NIEPOŁOMICKIEGO STOWARZYSZENIA SPORT-ART

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art zwane dalej NSSA jest stowarzyszeniem zrzeszającym wszystkich miłośników sportu turystyki, rekreacji i aktywnego życia.

§ 2

1. Terenem działania NSSA jest teren całego kraju.
2. Siedzibą NSSA jest Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
NSSA jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. NSSA działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.
2. NSSA może być członkiem okręgowych i regionalnych związ¬ków sportowych, ogólnokrajowych związków i organizacji sportowych oraz międzynarodowych organizacji.

§ 5

NSSA używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem NSSA jest:
1. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych.
2. Organizowanie zajęć sportowych.
3. Organizowanie turystycznych form aktywności fizycznej.
4. Organizowanie działalności sportowej.
5. Działalność szkoleniowa.
6. Działalność artystyczna.
7. Praca z dziećmi i młodzieżą.
8. Działalność popularyzacyjna.
9. Działania na rzecz Kultury Fizycznej i zdrowia.
10. Współpraca z samorządami.
11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
12. Realizacja i Udział w projektach związanych z Kulturą Fizyczną i zdrowiem.

§ 7

NSSA realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi, organizacjami turystyczno – krajoznawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz poprzez udział w programach Rządowych jak i pozarządowych.

§ 8

NSSA opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkowie NSSA dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. zawodników,
3. wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi NSSA mogą być wszyscy, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd NSSA.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami NSSA za zgoda ich prawnych opiekunów.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach NSSA z biernym i czyn¬nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz NSSA.
3. Korzystania z wszelkich urządzeń NSSA na zasadach okre¬ślanych przez Zarząd NSSA.
4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd NSSA.

§ 11

1. Członkami zawodnikami NSSA mogą być wszyscy, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd NSSA.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami NSSA za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

Członkowie zawodnicy mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach NSSA z czyn¬nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz NSSA.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez NSSA.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń NSSA na zasadach określanych przez Zarząd NSSA.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd NSSA.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele NSSA, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla NSSA.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach NSSA z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz NSSA.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd NSSA.

§ 14

Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności NSSA.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz NSSA.
3. Godne reprezentowanie NSSA.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra¬nie NSSA.

§ 15

Członkostwo w NSSA ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej NSSA przez okres 3 miesięcy.
c) działania na szkodę NSSA.
3. Rozwiązanie się NSSA.


Rozdział 4

Władze NSSA


§ 16

Władzami NSSA są:
1. Walne Zebranie NSSA,
2. Zarząd NSSA
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa pięć lat.
Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania NSSA. Uchwały wszystkich władz NSSA zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie NSSA jest najwyższą władzą NSSA i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze NSSA zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie NSSA zwoływane jest przez Zarząd NSSA:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych NSSA.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie NSSA odbywa się nie później niż jeden miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia decyzji i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. O terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia listownie lub w inny skuteczny sposób na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania NSSA.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania NSSA należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności NSSA,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu NSSA,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania NSSA.
g) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązywaniu się NSSA oraz
w sprawach majątkowych.
2. Walne Zebranie NSSA jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ liczby członków upraw¬nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu NSSA mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd jest organem wykonawczym NSSA.
2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw NSSA,
a w szczególności:
a) reprezentowanie NSSA;
b) przygotowywanie projektu budżetu NSSA;
c) sporządzanie sprawozdania finansowego i przedstawianie go Walnemu Zebraniu Członków;
d) przygotowywanie sprawozdania z działalności;
e) zwoływanie Walnego Zebrania NSSA;
f) przyjmowanie Członków Zwyczajnych, Członków Zawodników i Członków Wspierających oraz skreślanie ich z listy Członków Stowarzyszenia;
g) ustalenie wysokości składek członkowskich;
h) tworzenie jednostek organizacyjnych oraz powoływanie i odwoływanie ich Kierowników;
i) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania NSSA
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, NSSA reprezentuje i zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe Prezes Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, NSSA reprezentuje i zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe Prezes Zarządu wraz z jednym z członków Zarządu.
4. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą: Prezes oraz członkowie.
5. Każdorazowo Walne Zebranie ustala liczbę członków Zarządu na daną kadencję.
6. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy członków Zarządu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów. Uchwały zapadają większością głosów członków Zarządu.
7. Zebrania Zarządu NSSA odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

§20

Zarząd może uchwalić regulaminy.


§ 21

1. Członek Zarządu NSSA może być zawieszony w czynności lub odwołany, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków NSSA.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu NSSA lub Prezesa podejmuje się Uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Odwołany lub zwieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności NSSA.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie NSSA.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie NSSA.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej NSSA,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu NSSA oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu NSSA,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania NSSA, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami NSSA działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy¬jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków NSSA.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania NSSA w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków NSSA. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5
Wyróżnienia i kary


§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań NSSA przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd NSSA

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz NSSA -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie NSSA - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy.
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi NSSA przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania NSSA w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania NSSA o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze NSSA


§27

1. Na majątek NSSA składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) majątek,
f) inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa NSSA.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się NSSA


§ 29

Zmiany statutu NSSA wymagają uchwały Walnego Zebrania NSSA podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wszelkie zmiany statutu powinna być zatwierdzona przez organ rejestrujący.

§ 30

1. Rozwiązanie się NSSA może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania NSSA podjętej większością np. 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się NSSA określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.